Stosunki międzynarowe – studia II stopnia

Studia magisterskie 2-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

mgr-stosunkiSpecjalności:

  • Administracja i polityka regionalna UE
  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • International affairs and economy (studia w j. angielskim)

Przedmiotem studiowania na kierunku są stosunki międzynarodowe jako sfera dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Są to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw. Współcześnie coraz więcej obszarów wewnątrzpaństwowego życia społecznego podlega umiędzynaradawianiu, stając się częścią środowiska międzynarodowego. W warunkach postępujących procesów globalizacji i integracji środowisko międzynarodowe „wlewając się” do wnętrza państwa zaczyna warunkować nawet życie społeczne na poziomie lokalnym. Radykalnie wzrasta zatem zapotrzebowanie na fachową wiedzę ze stosunków międzynarodowych niemalże we wszystkich dziedzinach życia: polityce, działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Celem tej specjalności jest zaznajomienie studentów z zasadami i mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej oraz przybliżenie metod i środków osiągania przez państwo podstawowych celów gospodarczych i politycznych na drodze współpracy z innymi krajami, integracji międzynarodowej oraz poprzez uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach gospodarczych i politycznych.

European Parliament in Brussels and a row of EU member states flags.

Administracja i polityka regionalna UE

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą o instytucjach Unii Europejskiej, jej strukturach gospodarczych i finansowych, procedurach związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych, a także dysponujących wiedzą o systemach administracji w innych państwach członkowskich UE. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje treści z zakresu prawa Wspólnot Europejskich, zasad funkcjonowania instytucji UE, polityk wspólnotowych, w tym szczególnie polityki regionalnej UE. Studenci zostają zapoznani również z systemami służby cywilnej w Europie, jak też nowymi trendami światowymi w administracji publicznej oraz uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im na wdrażanie i posługiwanie się nowoczesnymi, bardziej efektywnymi, menedżerskimi metodami zarządzania sektorem publicznym.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Informacje dla kandydatów podejmujących studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Przejdź do rekrutacji online