Stosunki międzynarodowe – studia I stopnia

Studia licencjackie 3-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

lic-stosunkiStosunki międzynarodowe to w związku z postępującą systematycznie globalizacją i związanym z tym zapotrzebowaniem  na znajomość zasad rządzących współczesnym światem niezwykle pożądany i atrakcyjny kierunek studiów. Umiejętność komunikacji, znajomość potrzeb i uwarunkowań w których funkcjonują nasi partnerzy zagraniczni to gwarancja zawodowego sukcesu w wielu firmach, instytucjach i organizacjach. Dotyczy to już nie tylko agend rządowych i międzynarodowych korporacji ale każdego, nawet lokalnego pracodawcy, który chce odnosić dziś sukces w świecie bez granic.

Specjalności:

 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Zarządzanie współpracą międzynarodową
 • Organizacja turystyki międzynarodowej
Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Jest to unikalna specjalność łącząca międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne ponieważ dotyczy procesów i zjawisk w skali globalnej, regionalnej i narodowej, przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Problematyka ta związana jest także z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi między krajami, zagadnieniami makroekonomii gospodarki rynkowej , przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej , aktualnymi tendencjami w dyplomacji czy konsekwencjami polityki zagranicznej mocarstw światowych.

Specjalność została przygotowana dla osób pragnących zdobyć szeroką wiedzę na temat procesów politycznych, gospodarczych i społecznych mających miejsce w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. W dobie postępującej globalizacji to niezwykle ważny element wykształcenia pozwalający skutecznie funkcjonować w zmieniającym się dziś świecie. W trakcie studiów zostaną zaprezentowane różne aspekty stosunków międzynarodowych, w tym także dotyczące opracowywania specjalistycznych programów rozwojowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do kreowania różnych form współpracy transgranicznej i międzynarodowej, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podczas studiów, w ramach tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności  z zakresu:

 • konfliktów ery globalizacji;European Parliament in Brussels and a row of EU member states flags.
 • konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej;
 • stosunków ekonomicznych, społeczno-politycznych i kulturalnych w Europie i na świecie;
 • funduszy UE;
 • negocjacji i komunikacji;
 • komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego;
 • znajomości języków obcych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie przygotowany do pracy w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną, organach samorządu terytorialnego, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających i prowadzących współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, małym i średnim biznesie, organizacjach pozarządowych. Absolwenci tej specjalności mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Zarządzanie współpracą międzynarodową

Jest to unikalna specjalność łącząca zarządzanie z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi.  Program kształcenia obejmuje zagadnienia związane z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami politycznymi i społecznymi. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem  szeroko pojętą współpracą międzynarodową jednostek administracji publicznej, samorządowej, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Podczas studiów, w ramach tej specjalności zdobędziesz m.in. wiedzę i umiejętności  z zakresu:

 • inwestycji zagranicznych;
 • negocjacji i mediacji;
 • prawa celnego;
 • współpracy trans granicznej;
 • wspólnych polityk Unii Europejskiej;
 • protokołu dyplomatycznego;
 • logistyki międzynarodowej;
 • opracowywanie programów bilateralnej współpracy z partnerami zagranicznymi.

W konsekwencji absolwenci tej specjalności stają się specjalistami w zakresie kreowania i zarządzania różnymi formami współpracy międzynarodowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie przygotowany do pracy w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną, organach samorządu terytorialnego, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających i prowadzących współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, małym i średnim biznesie, organizacjach pozarządowych. W szczególności jako:

 • specjalista ds. współpracy międzynarodowej,
 • kierownik działu ds. współpracy międzynarodowej,
 • spedytor międzynarodowy.

Organizacja turystyki międzynarodowej

stosunki-1Międzynarodowy ruch turystyczny wymaga dziś obszernej i różnorodnej wiedzy, dlatego współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Zajęcia prowadzone na tej specjalności mają za zadanie wykształcić i przygotować do pracy w jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Program kształcenia, w obszernej części, koncentruje się na oddziaływaniu międzynarodowych stosunków polityczno – gospodarczych i ich wpływie na funkcjonowanie branży turystycznej w Polsce i na świecie.

Podczas studiów, w ramach tej specjalności studenci zdobywają m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizacji turystyki międzynarodowej;
 • zasad zarządzania przedsiębiorstwem z branży turystycznej na rynku międzynarodowym;
 • technik i technologii stosowanych w organizacji międzynarodowych usług turystycznych;
 • bezpieczeństwa w turystyce międzynarodowej;
 • protokołu dyplomatycznego;
 • zasad negocjacji w biznesie;
 • metod zarządzania międzykulturowego w turystyce;
 • najważniejszych trendów w turystyce międzynarodowej.

Perspektywy zawodowe

 • Absolwent będzie przygotowany do pracy jako:
 • specjalista ds. międzynarodowego ruchu turystycznego
 • pracownik organizacji turystycznych
 • pracownik przedsiębiorstwa turystycznego
 • pracownik zagranicznych podmiotów gospodarczych
 • urzędnik w administracji samorządowej i państwowej;
 • przedsiębiorca.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

W toku studiów przewidziano wiele zajęć praktycznych: ćwiczeń oraz zajęć terenowych a zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, w tym praktyków z branży turystycznej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Przejdź do rekrutacji online