Prawo

Jednolite studia magisterskie – 5-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie, ul. Odrodzenia 21.

 

Unikatowe studia o profilu praktycznym!

 

 

Duży potencjał gospodarczy regionu Zagłębia Miedziowego stwarza zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę prawną. W spółkach w otoczeniu Polskiej Miedzi czy w zakładach podstrefy ekonomicznej obserwuje się rozbudowane działy organizacyjno-prawne, w których absolwent kierunku Prawo ma szansę z powodzeniem znaleźć zatrudnienie.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.

Praca

Dzięki zdobyciu umiejętności praktycznych, wiedzy i kompetencji społecznych niezwykle przydatnych na bardzo trudnym i zmieniającym się rynku pracy, absolwent Prawa ma szansę ubiegania się o aplikacje do różnych zawodów prawniczych. Studia przygotowują do wykonywania samodzielnie pracy zawodowej w działach organizacyjno-prawnych firm, zajmowania kierowniczych stanowisk w jednostkach administracji publicznej, komórkach obsługi prawnej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Plan studiów

Przewiduje szereg zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów. Dominującymi formami kształcenia są formy praktyczne (aktywne) – zajęcia te prowadzone są głównie przez pracowników z praktycznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, posiadających uprawnienia radcowskie, adwokackie, komornicze a także urzędnicze zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej.

Program studiów

W programie znajdują się przedmioty typowo prawnicze takie jak prawoznawstwo, kryminologia i kryminalistyka, logika prawnicza, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wykrywanie i dowodzenie zabójstw czy ustrój i zadania samorządu terytorialnego. W trakcie studiów szczegółowo omówione zostaną (w ramach oddzielnych przedmiotów) wszystkie gałęzie prawa jak m.in. prawo cywilne (spadkowe, rodzinne, opiekuńcze), międzynarodowe, gospodarcze, karne (materialne, procesowe, skarbowe), administracyjne, ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta, pracy (indywidualne i zbiorowe), handlowe, finansów publicznych, podatkowe, zamówień publicznych itp.

Nie zabraknie także tak ważnych z punktu widzenia naszego regionu przedmiotów jak zarządzanie projektami, prawo geologiczne i górnicze czy Fundusze Unii Europejskiej.

Praktyka zawodowa

Podczas studiów przewidziane jest odbycie praktyki, której integralną częścią są zajęcia tutorskie. Studenci będą odbywać praktyki w kancelariach prawnych (radcowskich, adwokackich, notarialnych, komorniczych, podatkowych) i w działach administracyjno-prawnych jednostek administracji publicznej i jednostek gospodarczych.

Praktyczne zajęcia tutorskie prowadzone będą w małych grupach głównie przez radców prawnych, adwokatów, sędziów i inne osoby mające praktyczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawnika. W ramach tych zajęć studenci będą nabywać praktyczne umiejętności występowania (w ramach wyreżyserowanych sytuacji) przed sądem w charakterze pełnomocnika stron, obrońcy, oskarżyciela. Będą wygłaszać mowy końcowe, uzasadniać swoje racje w postępowaniach odwoławczych, będą wykonywać czynności na przykładowych miejscach zdarzeń, fizycznieprzeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia np. wypadku samochodowego, zabójstwa itp. czy też sporządzać dokumentację z miejsca zdarzenia, wykonywać czynności procesowe w ramach stworzonej na użytek zajęć sytuacji.

Dodatkowo, w ramach zajęć tutorskich studenci odwiedzą areszt śledczy, zakład karny, zapoznają się ze strukturą i zakresem pracy Prokuratury, Sądu Rejonowego, Policji, organów przedstawicielskich jednostek samorządu terytorialnego.

Instytucje i firmy popierające utworzenie kierunku Prawo w UJW

 • Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • Burmistrz Polkowic,
 • Starosta Polkowicki,
 • CCC Factory sp. z o. o.,
 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach,
 • Federacja Pracodawców Polski Zachodniej,
 • Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o.,
 • Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach,
 • Oddział ZUS w Legnicy,
 • Starosta Lubiński,
 • Urząd Gminy w Lubinie,
 • Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Lubinie,
 • Kancelarie Adwokackie: Andrzej Krauze, Jan Zadeberny, Grzegorz Buba, Ryszard Iżycki,
 • Komornik Sądowy: Agnieszka Walaszczyk-Buba.
Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż dokumenty w Uczelni.