Historia UZZM w Lubinie

budynek_UZZM-300x241Najważniejsze wydarzenia w historii Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie:

22 grudnia 2001 r. – Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, pierwszy założyciel UZZM, otrzymuje decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zezwalającą na utworzenie Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Postanowiono, że UZZM stworzy ambitną, wyróżniającą się spośród innych szkół wyższych ofertę programową dostosowaną do potrzeb rynku pracy. W programie kształcenia szczególną uwagę zwrócono na nauczanie języków obcych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych co znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie zajęć ćwiczeniowych i projektowych, a w szczególności w obowiązkowym realizowaniu praktyk zawodowych oraz możliwości odbywania staży w regionalnych firmach.

1 października 2002 r. – pierwsza uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego w Lubinie. Studia rozpoczyna pierwszych 300 studentów studiów dziennych i zaocznych UZZM w specjalnościach: dziennikarstwo i komunikacja medialna, stosunki gospodarcze unii europejskiej, psychologia zarządzania.

Grudzień 2002 r. – zostaje wydany pierwszy numer gazety Indeks.

17 maja 2003 r. pierwsze lubińskie Juwenalia, na których studenci otrzymali z rąk prezydenta klucz do miasta i na jeden dzień przejęli władzę w Lubinie.

4 grudnia 2003 r. – UZZM otrzymuje pozytywną decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie utworzenia studiów na kierunku Pedagogika.

1 października 2004 r. – studia rozpoczynają pierwsi studenci kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna.

1 października 2005 r. – przyporządkowanie prowadzonych w Uczelni specjalności do kierunków zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

  • Specjalność Dziennikarstwo i komunikacja medialna do kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Specjalność Psychologia zarządzania do kierunku Zarządzanie i marketing
  • Specjalność Stosunki gospodarcze w Unii Europejskiej do kierunku Ekonomia

4 kwietnia 2005 r. – Minister edukacji narodowej i sportu wydaje pozytywną decyzję w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

14 maja 2005 r. – odbyła się lubińska część II Międzynarodowego Festiwalu Mediów, w UZZM wydany zostaje numer specjalny gazetki studenckiej Indeks.

1 października 2005 r. – kształcenie rozpoczynają pierwsi studenci specjalności inżynierskich: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i Zarządzanie procesami produkcji.

20 lutego 2006 r. – pierwsze egzaminy dyplomowe w UZZM. Do obron prac licencjackich przystąpili studenci specjalności Dziennikarstwo i komunikacja medialna. Pierwsza historyczna obrona otrzymała oceną bardzo dobrą!

22-23 lutego 2006 r. – w Uczelni wizytował Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie i marketing oraz Ekonomia. Oba kierunku otrzymały ocenę pozytywną.

23 listopada 2006 r. – UZZM otrzymało pozytywną opinię jakości kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

24 maja 2007 r. – w UZZM odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Absolwenta.

18 kwietnia 2008 r. – pierwsze seminarium naukowe pt. „Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności.

Listopad 2008 r. – zostaje wydana pierwsza publikacja uczelniania autorstwa dra Jana Anusiaka i mgra Michała Mulika pt. „Wybrane zagadnienia z matematyki. Przykłady i zadania.”

25 lutego 2009 r. – pierwsze egzaminy dyplomowe studentów studiów inżynierskich

17 -18 kwietnia 2009 r. – Państwowa Komisja Akredytacyjna wizytuje kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. UZZM otrzymuje akredytację.

10 czerwca 2009 r. – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Górnictwo i geologia.

1 października 2009 r. – Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru wręczył Rektorowi UZZM Sztandar. Studia rozpoczęli pierwsi studenci kierunku Górnictwo i geologia. Kształcenie w Uczelni rozpoczęła rekordowa liczba studentów pierwszego roku – 468 osób.

15 lutego 2011 r. – oddanie do użytku studentów najnowszego sprzętu dydaktycznego w UZZM współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź

12 marca 2012 r. – uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Lubinie. Honorowy patronat nad Unikids objął rektor UZZM.

10 marca 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna podjęła uchwałę i po raz kolejny pozytywnie oceniła jakość kształcenia na naszej Uczelni. Tym razem uchwała PKA dotyczy kierunku Zarządzanie.

26 maja 2011 r. – inauguracyjne posiedzenie Konwentu Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Konwent to organ skupiający przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych współpracujących z Uczelnią, które chcą wspierać przede wszystkim merytorycznie rozwój dydaktyczny i naukowy Uczelni.

6-8 maja 2013 r – podpisanie umowy bilateralnej z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie, pozwalającej na rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji.

5 lipca 2013 r. – UZZM staje się Partnerem i Sponsorem pierwszoligowej amatorskiej drużyny piłkarskiej Ice StorM. Od tego dnia drużyna nosi nazwę UZZM Ice StorM Lubin.

1 sierpnia 2013 r. – UZZM otrzymało zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym.

28 listopada 2013 r. – wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Górnictwo i geologia. PKA wydaje pozytywną ocenę kształcenia na tym kierunku.

9-10 stycznia 2015 r. – wizytacja PKA na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji – UZZM po raz kolejny otrzymuje pozytywną opinię w sprawie kształcenia swoich studentów.