Historia DWSPiT w Polkowicach

foto_0012Najważniejsze wydarzenia w historii Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach:

DWSPiT rozpoczęła działalność w roku akademickim 2002/2003 przeprowadzając pierwszą rekrutację studentów w okresie lipiec-wrzesień 2002 r.

1 października 2002 r. odbyły się pierwsze regularne zajęcia dydaktyczne. Rektorem DWSPiT w Polkowicach został prof. zw. dr hab. Wacław Kasprzak, który pełnił tę funkcję do do roku 2006.

2004 – utworzono Wydział Informatyki, prowadzący studia na kierunku Informatyka o specjalności systemy i sieci komputerowe oraz Wydział Nauk Społecznych, prowadzący studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w specjalności międzynarodowe stosunki polityczne. Uczelnia przeniosła się do nowego obiektu, wybudowanego specjalnie na jej potrzeby, przy ulicy Skalników 6b w Polkowicach (ogólna wartość inwestycji: ok. 3 mln zł). Przedsięwzięcie to było współfinansowane ze środków z kontraktu wojewódzkiego.

2005 – dokonano przyporządkowania prowadzonych specjalności do kierunków zgodnie z wytycznymi MENiS.

2006  – uruchomienie Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego słuchaczami zostało ponad 100 osób wieku powyżej 40. roku życia. Słuchacze PUTW odbywają zajęcia w ramach wykładów otwartych: bloku ekonomiczno–administracyjnego, humanistycznego, medycyny i psychologii, bloku krajoznawczo-turystycznego; cyklu wykładów „”Człowiek dorosły a nowe wyzwania edukacyjne XXI wieku””, religioznawstwa i przedmiotów ścisłych; uczestniczą w zajęciach nauki języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz w sekcjach: turystycznej, informatycznej, fotograficznej, plastycznej, rękodzieła, scrapbookingu, historycznej, satyryczno-teatralnej, tenisa stołowego i zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych w Regionalnym Centrum Rekreacyjno–-Rehabilitacyjnym „Aquapark” S. A. w Polkowicach.

2006/2007Rektorem DWSPiT został dr Bronisław H. Bladocha. Na kierunku Stosunki międzynarodowe utworzono nową specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze. Specjalność ta powstała we współpracy z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, tak aby jej absolwenci mogli kontynuować studia II stopnia na UE bez różnic programowych. Od roku akademickiego 2007/2008 utworzono w ramach kierunku Informatyka drugą specjalność: programowanie układów mechatronicznych.

2007 – Uczelnia rozpoczęła realizację projektu pt.: „„Gmina Polkowice w społeczeństwie informacyjnym””. Polegał on na bezpłatnych szkoleniach w zakresie wykorzystania technologii komputerowych dla mieszkańców Polkowic. Projekt finansowała Gmina Polkowice.

2007  – utworzono przy Uczelni Akredytowane Językowe Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ. Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI) jest jedną z największych brytyjskich instytucji edukacyjnych, oferującą najwyższej jakości egzaminy biznesowe i nadającą kwalifikacje zawodowe w systemie National Vocational Qualifications (NVQs). Certyfikaty LCCI IQ są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety na całym świecie za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego.

2008/2009 – zrealizowano studia podyplomowe pn. „”Polityka lokalna i międzynarodowa samorządu terytorialnego””.

2009 – zostaje mieniona dotychczasowa nazwa Wydziału Informatyki na Wydział Nauk Technicznych.

2009/2010 – na kierunku Stosunki Międzynarodowe uruchomiono nową, trzecią specjalność: międzynarodowa polityka społecznafoto_0013

Uruchomienie studiów podyplomowych: „

  • Polityka jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansów publicznych i rachunkowości”, „
  • Pozyskiwanie środków z budżetu UE”, „Audyt projektów finansowanych ze środków UE”.

Zrealizowano również następujące projekty:

„„Wzmocnienie potencjału DWSPiT”” – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: lata 2009-2012, jego wartość to około 1,5 mln zł. To największe osiągnięcie Uczelni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. W konkursie organizowanym przez MNiSW zajął 12. lokatę w Polsce. Celem projektu było wzmocnienie potencjału uczelni poprzez wdrożenie programu rozwojowego DWSPiT opartego na:

  • rozszerzeniu i wzbogaceniu oferty edukacyjnej (program wyrównawczy z zakresu matematyki i fizyki dla studentów kierunku Informatyki i Mechatroniki),
  • poprawie jakości kształcenia (szkolenia oferowane przez Biuro Karier, dostosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • większym powiązaniu dydaktyki z praktyka gospodarczą (płatne staże dla studentów, spotkania panelowe z pracodawcami, utworzenie Konwentu Uczelni).

2011-2013 – „Zawody przyszłości” 2-semestralne studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w partnerstwie z Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego (lider projektu) oraz Wyższą Szkołą Informatyki w łodzi (partner projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze strony DWSPiT przedmiotem projektu była organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych w następujących zakresach:

  • Programowalne urządzenia mechatroniczne (2011-2012),
  • Bezpieczeństwo danych w systemach komputerowych (2012),
  • Projektowanie aplikacji e-business (2013).

 

2009 – Uczelnia bierze udział w programie edukacyjnym Unii Europejskiej Erasmus, (od roku akademickiego 2014/2015 Erasmus+), który ma na celu wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzanie wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w Europie. Podpisane zostały dotąd umowy o współpracy z sześcioma europejskimi uczelniami: Uniwersytetem w Piteszti w Rumunii,
Uniwersytetem w Izmirze w Turcji,
Uniwersytetem w Nikozji na Cyprze,
Uniwersytetem w Pilźnie w Czechach,
Uniwersytetem w Debreczynie na Węgrzech
Uniwersytetem w Warnie w Bułgarii.

UJW zawarła także umowy międzynarodowe z uczelniami z Rosji:
Moskiewskim Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym w Dmitrowie,
Międzynarodowym Uniwersytetem Przyrody, Społeczeństwa i Człowieka w Dubnej oraz filią tego Uniwersytetu w Dmitrowie,
Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Iwana Franko we Lwowie,
Rosyjsko-Ormiańskim (słowiańskim) Uniwersytetem w Erywaniu (Armenia).

2010 –  funkcję JM Rektora Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach przestał pełnić dr Bronisław H. Bladocha, a objął ją prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański. DWSPiT plasuje się na 2. miejscu na Dolnym śląsku w rankingu miesięcznika „”Perspektywy”” i dziennika „„Rzeczpospolita”” w kategorii uczelnie niepubliczne licencjackie, co dało uczelni 24. miejsce w Polsce wśród 75 najlepszych uczelni w kraju. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia Wydziałowi Nauk Społecznych DWSPiT do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja.

2011 – DWSPiT została nr 2 w rankingu miesięcznika „”Perspektywy”” na Dolnym Śląsku w kategorii uczelnie niepubliczne licencjackie, czyli znalazła się na 18. miejscu w Polsce wśród 50 najlepszych uczelni w kraju. W ogólnopolskim rankingu tygodnika „„Wprost”” 2011 DWSPiT została nr 1 w Polsce wśród uczelni niepublicznych licencjackich. Znalazła się też na 29. miejscu wśród 62 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Rok wcześniej, w 2010 r., w tym rankingu DWSPiT była nr 1 na Dolnym śląsku w kategorii uczelnie niepubliczne niebiznesowe – 12. miejsce w Polsce wśród 37 najlepszych uczelni niepublicznych niebiznesowych. W 2012 r. „„Perspektywy”” oraz „”Rzeczpospolita”” opublikowały „Ranking niepublicznych uczelni zawodowych i PWSZ”. W tym zestawieniu DWSPiT znalazła się na bardzo dobrej 22 pozycji we Polsce. W roku 2013 po raz pierwszy DWSPiT była notowana w zestawieniu „„Perspektyw”” „Ranking niepublicznych uczelni magisterskich” (poz. 72 na 84 notowane w tej kategorii).

W ostatnim rankingu szkół wyższych „”Perspektyw”” „Najlepsze niepubliczne uczelnie magisterskie 2014” z 2015 r. DWSPiT awansowała o 13 miejsc w porównaniu z rokiem 2014 (poz. 38 na 70 notowanych), uzyskując drugą lokatę w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce pod względem warunków kształcenia i pierwszą w zakresie tego kryterium na Dolnym śląsku.

Władze DWSPiT podpisały umowę o współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Współdziałanie obejmuje m.in. organizację sesji naukowych, konferencji, prowadzenie studiów podyplomowych, jak również wymianę publikacji, organizację imprez studenckich – naukowych i kulturalnych oraz wspieranie wspólnych projektów i programów badawczych. Jak dotąd UJW podpisała umowy o współpracy z następującymi uczelniami: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Wrocławski, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana B. Solfy w Żarach,  Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska „Millenium”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Rok akademickiego 2011/2012 – uruchomiono nową specjalność integracja europejska i fundusze UE na kierunku Stosunki międzynarodowe.

2012 – DWSPiT organizowała wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim Festiwal Nauki. Od roku 2014 polkowicka uczelnia dołączyła do współorganizatorów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Pracownicy naukowi DWSPiT poprowadzili w ramach tego wydarzenia wykłady w Głogowie oraz w Legnicy. 30 września 2015 r. w polkowickiej uczelni odbył się cykl wykładów DFN. Wykłady popularnonaukowe, skierowane do maturzystów, organizowane są również w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie. 26 września Uczelnia uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe profil ogólnoakademicki (Decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-24843-3/EK/12).

2013 – polkowicka szkoła wyższa otrzymała z rąk prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich medal im. prof. Janusza Groszkowskiego. To szczególne wyróżnienie zostało przyznane za propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.

2014 – utworzenie lokalnego punkt informacji młodzieżowej Eurodesk Polska. Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu „Erasmus+”. Sieć działa w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska.

2015 – do użytku został oddany nowoczesny budynek główny uczelni, dzięki czemu DWSPiT oferuje warunki kształcenia na najwyższym poziomie. Całkowity koszt inwestycji – wynoszący ponad 18 milionów zł – sfinansowała Gmina Polkowice. Nowy, czterokondygnacyjny gmach główny DWSPiT stanął przy ul. Skalników obok dotychczasowej siedziby polkowickiej szkoły wyższej. Znajdzie się tam 16 nowych pomieszczeń dydaktycznych, w tym laboratoria, pokoje administracji, gabinety wykładowców oraz klub studencki wraz z barem.

Otrzymanie Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy, m.in. z obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.