Informacja dla kandydatów podejmujących studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe

 

Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe o profil ogólnoakademickim w Uczelni Jana Wyżykowskiego zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego) w stopniu co najmniej dostatecznym wymienionych poniżej efektów kształcenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien

 1. Mieć podstawową wiedzę o wybranych istniejących strukturach, instytucjach i więziach społecznych, w tym organizacjach międzynarodowych i strukturach integracyjnych.
 2. Mieć elementarną wiedzę na temat międzynarodowego położenia Polski i jej uczestnictwa w strukturach międzynarodowych.
 3. Mieć podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki międzynarodowej.
 4. Mieć podstawową wiedzę o wybranych metodach pozyskiwania danych, opisu i identyfikowania zjawisk w zakresie nauk społecznych.
 5. Znać podstawy głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych.
 6. Mieć podstawową wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, pozwalającą interpretować wydarzenia polityczne i społeczno – gospodarcze.
 7. Mieć podstawową wiedzę o systemach politycznych i gospodarczych głównych państw świata.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien

 1. Umieć prawidłowo wykorzystywać zdobytą wiedzę do opisu i analizy przebiegu wybranych zjawisk z zakresu nauk społecznych.
 2. Posiadać umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonywać konstruktywnej krytyki na podstawie zgromadzonych informacji.
 3. Posiadać podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i prowadzenia prostych analiz zjawisk społecznych.
 4. Mieć podstawowe umiejętności z zakresu technologii informatycznych.
 5. Potrafić wyszukiwać, zdobywać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu nauk społecznych.
 6. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym (najlepiej – w języku angielskim).

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien

 1. Potrafić działać i myśleć w sposób samodzielny.
 2. Być przygotowanym do uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury.
 3. Być przygotowanym do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności personalnych i badawczych.
 4. Być gotowym do podejmowania wyzwań zawodowych i działań w nowych warunkach i sytuacjach.