Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku Mechatronika

Kandydatom podejmującym studia II stopnia na kierunku Mechatronika w UJW zaleca się przed podjęciem tych studiów osiągnięcie (w trybie kształcenia formalnego lub nieformalnego) w stopniu co najmniej dostatecznym wymienionych poniżej efektów kształcenia, co ułatwi proces uczenia się na tych studiach.

Kandydat w zakresie wiedzy powinien:

 1. Posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, elektroniki i informatyki.
 2. Znać istotę, relacje i uwarunkowania techniczne, ekonomiczne przy rozwiązywaniu postawionego zadania problemowego.
 3. Mieć elementarną wiedzę o metodach analitycznych, informatycznych, symulacyjnych do rozwiązywania zagadnień technicznych.
 4. Umieć dostrzegać i wyjaśniać rolę przywództwa w grupie, zespole problemowym.
 5. Mieć elementarną wiedzę dotyczącą trendów rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
 6. Znać i umiejętnie interpretować podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Znać i rozumieć podstawowe pojęcia niezbędne do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Kandydat w zakresie umiejętności powinien:

 1. Potrafić posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki.
 2. Umieć przewidywać skutki ekonomiczne w podejmowaniu zadań inżynierskich.
 3. Posiadać umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonywać konstruktywnej krytyki na podstawie zgromadzonych informacji.
 4. Posiadać podstawowe umiejętności z zakresu konstruowania i prowadzenia prostych analiz zjawisk fizycznych w zaplanowanym i przeprowadzonym eksperymencie.
 5. Mieć podstawowe umiejętności z zakresu technologii informatycznych.
 6. Potrafić rozwiązywać zadania inżynierskie metodami analitycznymi, symulacyjnymi, eksperymentalnymi.
 7. Posiadać umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym.

Kandydat w zakresie kompetencji społecznych powinien:

 1. Potrafić działać i myśleć w sposób samodzielny.
 2. Być przygotowanym do uczestnictwa w budowaniu projektów społecznych rozmaitej natury.
 3. Być przygotowanym do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności personalnych i badawczych.
 4. Być gotowym do podejmowania wyzwań zawodowych i działań w nowych warunkach i sytuacjach.