Deklaracja dostępności Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Dziecięcego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Skorpion Polkowice.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem na ul. Skalników 6 oraz Skalników 6B są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla OzN, blisko wejścia.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

Częściowo w przestrzeni budynku zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W bibliotece uczelni znajdują się komputery dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: wzorkową (duży monitor, programy wspomagające, klawiatura w kontrastowych kolorach) oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dostosowane stanowisko oraz specjalna myszka).

Dzięki podjazdowi do budynku na ul. Skalników 6B oraz zamontowanej windzie, każdy może dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku.

Inne informacje i oświadczenia

Postaramy się zadbać o to, żeby strona była dostępna do 31.12.2020r.