Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki daje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. Takie kwalifikacje można zdobyć w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Za nami kilkanaście edycji studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,terapii pedagogicznej czy też bhp. Obecnie mamy także absolwentów Oligofrenopedagogiki, rekrutujemy więc na trzecią edycję tych studiów.

Zapraszamy do składania podań o przyjęcie na studia podyplomowe. Planowane uruchomienie studiów* w maju 2019 r. Studia trwają trzy semestry a ich zakończenie planowane jest na czerwiec 2020 r.

Studia z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu – oligofrenopedagogiki prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach. Zajęcia planowane będą 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Uczelni Jana Wyżykowskiego i innych dużych ośrodków akademickich, jak również praktycy edukacji specjalnej.

Zadzwoń i dowiedz więcej 767465324 lub napisz podyplomowe@ujw.pl

*pod warunkiem zgłoszenia się wymaganej liczby osób